Ap tydeliggjør distriktspolitikken – vil snu sentraliseringen

Arbeiderpartiet sender nå utkast til partiprogram for 2021-2025 på høring.

Fredric Holen Bjørdal fra Ørsta har ledet arbeidet i komiteen med å utmeisle en ny distriktspolitikk.

Nå presenterer han det som skal være Arbeiderpartiets linje i årene fremover. Han varsler en langt tydeligere kurs, med mer rettferdig fordeling mellom by og land. 

Vårt utgangspunkt er en politikk for vekst og utvikling i hele landet. Jeg mener distriktspolitikken er både et rettferdighetsprosjekt og et frihetsprosjekt. Det handler om at folk skal ha mulighet til å bosette seg der de ønsker, har røttene sine eller ser potensiale for å leve gode liv.

Hvorfor er det nødvendig med distriktspolitikk?

De sentraliserende kreftene i økonomien og politikken er sterke. Lenge har det foregått en sektorvis sentralisering i staten, uten at man har tatt hensyn til helheten og konsekvensene for lokalsamfunn og regioner. Som en følge av sentraliseringen har statlige arbeidsplasser forsvunnet ut av stadig flere lokalsamfunn, og viktig kompetanse har blitt borte.

Arbeiderpartiet vil snu sentraliseringen. Staten skal være til stede nærmest mulig der folk bor, slik at befolkningen sikres velferdstjenester i nærheten, og offentlige etater og institusjoner skal bidra til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer.

Med vår politikk skal ingen sektor i staten lenger kunne vri seg bort fra ansvaret og si at «nei, min sektor er for viktig til å bli distriktspolitikk». Vi slår i programmet fast at alle sektorer i staten har et distriktspolitisk ansvar.

Vi foreslår:

Å innføre nærhetsprinsipper for statlig styring. Konkret skal dette bety: 

* Statlige virksomheter skal organiseres slik at kompetansen ligger så nært innbyggerne som mulig.*Nye, statlige arbeidsplasser skal som klar hovedregel legges utenfor Oslo. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.*Ingen statlige tjenestesteder skal i neste stortingsperiode legges ned (med mindre det helt avgjørende for å ivareta viktige nasjonale interesser – en snever unntaksregel).*Digitalisering skal tas i bruk for å sikre eksisterende arbeidsplasser og utvikle tilbud der innbyggerne er – ikke brukes som et påskudd for å legge ned i distriktene som så ofte i dag.*Det skal innføres en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer.*Å gjøre tilgang til høykapasitets internett i distriktene til en rettighet på lik linje med strøm, og arbeide for 5G til hele landet.*Etablere lokale nærtjenestesentre, der en kan få hjelp med ulike statlige oppgaver (som f.eks. pass, ID-kort, førerkort, enkel juridisk rådgivning) uten å reise langt.*Å gi fylkeskommuner og kommuner med myndighet og større ressurser til å drive næringspolitikk lokalt – det er de som vet best hvor skoen trykker.*En plan for mer desentralisert utdanning, for at flere skal få kunne ta utdanning der de bor. Universiteter og høyskoler må være til stede i distriktene, samtidig som vi må bruke mulighetene digitaliseringen gir, til å tilby utdanning til flere gjennom fjernundervisning.*En tung satsing på akutt- og distriktsmedisin, gjennom blant annet:- Stille krav om responstider for ambulansetjenesten (i forskrift)- Styrking av lokalsykehusene, flere lokalmedisinske sentre, styrke fastlegeordningen og legevaktene i distriktene, og etablere rekrutteringsordninger for helsepersonell i distrikts-Norge.- Sørge for at alle jordmødre i distriktskommuner får full stilling og sikre at kvinner i kommuner med mer enn 90 minutters reisevei til sykehuset får følge av jordmor.*Politi-sentraliseringen må ta slutt. Politiet skal være til stede i folks hverdag. Vi vil styrke med sterk lokal forankring med mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning. 

Fredric