Politikken - Arbeid

Regjeringen har ikke gjort nok for å møte nedturen i industri og næringsliv. Ledigheten er den største på 20 år. Spesielt er ungdomsledigheten bekymringsfull. Vi trenger en ny kurs, og en mer aktiv næringspolitikk. Hva vil vi? • Bygge flere klimavennlige ferger i Møre og Romsdal. Få gjennomført et pilotprosjekt med hydrogenferge. • Stoppe angrepene på faglige rettigheter. Vi vil ha en ny og forbedret Arbeidsmiljølov, ikke flere midlertidig ansatte. • Sørge for at næringslivet i fylket kan koble seg på et toppindustrisenter og et eget verdiskapingsprogram for havet . • Øke utviklingstilskuddene til næringslivet i fylket. • Få unge raskt i jobb gjennom et eget Nav Ung, tett og individuell oppfølging i systemet, og en ny aktivitetsreform for unge. • Bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Norske lønns- og arbeidsvilkår må gjelde både på fastlandet og i norske farvann. Vi vil ha offentlige innkjøp som stenger ute useriøse aktører og gjør det enkelt å være seriøs.

Fylkestingsprogram

Vedlegg 1

I forgrunnen ser vi baugen til et skip, i bakgrunnen ligger et annet skip til kais. Foto: Øivind Haug
  • Den skumle ungdomsledigheten

    Kronikk skrevet av Jan Petter Albertsen journalist og vara for Arbeiderpartiet i bystyret i Ålesund og Anne Kristin Bryne 4.kandidat på Stortingslisten til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal

  • Politikken - Distrikt

    H og Frp har stått for en distriktsfientlig politikk med massiv sentralisering som resultat. Jordsbruksmeldinga er et angrep på bonden i Møre og Romsdal. Vi må knytte fylket tettere sammen og sørge for trygge arbeidsplasser og gode levekår i bygd og by. Hva vil vi? • Styrke kommuneøkonomien for å sikre god skole og eldreomsorg uansett hvor du bor • Sørge for at matproduksjonen i Møre og Romsdal kan økes gjennom bedre ordninger for landbruket i fylket. • Nei til salg av statlig grunn og nedsalg av statlig eide bedrifter med virksomhet i Møre og Romsdal og nei til evigvarende fiskerikvoter. • Sørge for at mer av verdiskapingen i fiskeoppdrett kommer tilbake til vertskommunene. • Binde sammen fylket med å gjennomføre fergeavløsningsprosjekt, rassikring og bedre veier. • Øke andelen statlige arbeidsplasser i fylket.