Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025

 • Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, ordførerkandidat for Rauma Arbeiderparti, samt 2. kandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti

 • Åse Kristin er 26 år, bor i Ålesund og er medlem i Fagforbundet. Hun er sykepleier og jobber i hjemmesykepleien i Ålesund. Åse Kristin kjemper for hele og faste stillinger. Alle skal ha et trygt arbeid, en lønn å leve av og mulighet til å eie egen bolig.


Kandidater 2023

 • Line Hatmosø Hoem

 • Geir Ove Leite

  [email protected]
 • Anne Berit har arbeidet hardt for barn- og unge, nå er hun klar til å ta kampen for de eldre i kommunen! De siste to periodene har Anne Berit vært i Ålesund kommunestyret. Nå er hun også leder i kommuneutvalg Ålesund og komite for oppvekst.

 • Jeg er leder i Kristiansund Arbeiderparti.I inneværende er jeg leder for hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Kristiansund. Og jeg er også styreleder i Kristiansund Kommunale Sundbåtselskap. Det jeg reagerer kraftigst på både som menneske og som politiker er urettferdighet. At forskjellene øker. At utsatte grupper får hverdagen sin forverret mens de rikeste får mer. Dette er grunnlaget for mitt engasjement og dette vil jeg forhåpentligvis aldri slippe.

 • Aud Sissel Løvoll Suoranta

 • Chiara Isola

 • Eirin Andersen Gravem

 • Fredric Holen Bjørdal

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.

 • Frode Wærøy

  Jeg er opptatt av trygge arbeidsplasser. Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse. Likestilling i arbeidslivet. Helse og tilrettelegging: Gode tilbud til både eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 • Eg er født,oppvokst og bor fortsatt i Ulsteinvik på Sunnmøre. Jobbar i Ulstein Group som skipselektrikker og lærlingeansvarleg. Stortrives fortsatt med det etter 34 år:) Har vore hovedtillitsvalt i ElogIt forbundet i Ulstein Elektro og sit no i Kommunestyret for AP i Ulstein og på fylkestinget i M&R. Mi hjertesak er sjølvsagt den Maritime klynga her på Nordvestlandet som er unik.. Ellers er eg særdeles opptatt av "gråsone barna" skal få gode og værdige læringsforhold i skulen. Toleranse,rettferd og respekt er verdiar eg set høgt..

 • - Arbeiderpartiet står for fellesskapsløsninger der alle skal få like muligheter uansett bakgrunn og status. Arbeiderpartiet er forkjemper for trygge arbeidsplasser og kollektive løsninger som gir arbeidstakere forutsigbare lønns- og arbeidsforhold. Arbeiderpartiet vil sørge for at alle får tilgang til like helsetjenester og sørge for en trygg alderdom for alle uansett hvem du er og hvilken økonomi du har. Derfor er Arbeiderpartiet mitt parti. Jack Narve er 56 år og bor på Ellingsøya. Han arbeider som foreningsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, er gift og har tre barn og fire barnebarn. Jack Narve er opptatt av å få kontroll over økonomien i Ålesund kommune, slik at innbyggerne kan få den service og de tjenestene de har behov for.

 • Janne Søvik

 • Jens Einar Aklestad

 • Joakim Hagen

 • Kjell Neergaard er 53 år, gift og har fire barn. Kjell har vært med i lokalpolitikken i 24 år, og går inn i sin syvende periode i kommunestyret. Kjell har snart 30 års yrkeserfaring både fra privat sektor men lengst i offentlig. Kjell jobbet i størstedelen av sitt yrkesaktive liv i trygdeetaten/NAV. 16 år i lederstilling Kjell Neergaard ønsker å fortsette å jobbe hardt for Kristiansund og Nordmøres framtid. Vi har nå mange gode prosjekt som jeg ønsker å være med på å sikre blir gjennomført sier han. Kjell har et stort nettverk. Kjell har et godt forhold til alle Nordmørskommunene. Kjell har også et kontaktnett som vil bli veldig viktig når det blir regjeringsskifte. Med våre folk i regjeringskontorene så er mulighetene for gjennomslag helt annerledes påpeker Kjell. Og da er det en fordel å kjenne og være venner med de som styrer landet. Når det gjelder sykehus så skal vi ikke gi oss. Fellessykehuset stiller vi oss ikke bak sier Kjell bestemt. Et sykehus med føde og akutt i Kristiansund er vårt ønske. Kjell Neergaard er også av landets sterkeste kritikere av foretaksmodellen og talte ledelsen i Arbeiderpartiet imot på Arbeiderpartiets landsmøtet. Denne kampen skal vinnes sier Kjell. Foretaksmodellen gjøres om og vi får igjen en styring av sykehusene som er under folkevalgt kontroll. Det går den veien sier en optimistisk ordfører. Jeg mener også at kommunestyret i Kristiansund skal innlede samtaler med ønske om å bytte region. Jeg har tro på at mulighetene nordover er verd å sjekke ut. Jeg står den politiske ledelsen i Trøndelag nært og jeg lover å bruke alle mine kontakter der for å finne ut av mulighetene og realismen i eventuell regionbytte. Og før eventuelt Kristiansund søker regionbytte så skal folket i Kristiansund få si sitt fortsetter han. Dette er en viktig beslutning som krever gode og demokratiske beslutningsprosesser. Og når det gjelder region så avslutter Kjell med at husk. Det er til slutt stortinget og regjeringen som avgjør om vi får bli en del av Trøndelag. Avslutningsvis vil Kjell Neergaard skryte av den listen Arbeiderpartiet stiller til valg med. Dette er en engasjert gjeng som virkelig brenner for sosialdemokratiet og Kristiansund. Her har vi rutinerte politikere. Her har vi folk som har engasjert seg i frivillige organisasjoner enten det er veldedighet, idrett eller annet. Her har vi en gjeng som ønsker det best for byen oss avslutter en optimistisk og kampklar Kjell Neergaard. Har med godt lag som har evne og vilje til å gjennomføre god politikk for kommunen vår

 • Kjetil Ulvund er en engasjert Leder for Tingvoll Arbeiderparti. Næringsutvikling og arbeidsplasser er noe som står han nært, i tillegg engasjement for de svake i samfunnet, god psykisk helse og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Kristina Roald

 • Kristin Evjen

 • Maria Utseth Stave

 • Marit M. Jørgensen Reite

  Jeg ønsker å være med å bidra i lokalpolitikken for ett sterkt fellesskap.

 • Mellvin Steinsvoll

 • - Med Arbeiderpartiet og Eva Vinje Aurdal vil sterkere felkesskap og mindre forskjeller mellom innbyggerne i kommunen ha høyeste prioritet. Jeg vil jobbe for heile, faste stillinger for de som ønsker det. Øke antallet lærlingeplasser i offentlig sektor. Videreføre Ålesund som demensvennlig kommune. Nok voksne gjennom hele dagen, og barnehagetilbud også gjennom sommeren for de som har behov for det. Tilrettelegge for trygge skoleveier og uteområder som stimulerer til leik og bevegelse. Gi henne din stemme 9. september!

 • Oddbjørg Hellen Nesheim

 • Per Johnny Voldseth

 • Ragnhild Marken Seth

 • Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.

 • Sindre Muren Nakken

 • Ståle Refstie

  Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

 • - Jeg velger Arbeiderpartiet fordi partiet har en politikk som favner om hele samfunnet, der alle samfunnsgrupper blir ivaretatt på en god måte. De som har behov for at samfunnet stiller opp når vanskelige livssituasjoner melder seg, hører hjemme i Arbeiderpartiet. Svein-Rune er 59 år og bor på Blindheim. Han arbeider som kirkeverge, er gift med Chatrine og har tre barn. Svein-Rune ønsker ikke at velferdstjenestene våre skal settes ut på anbud; helse og skole skal drives i offentlig regi. Gi han din stemme 9. september!

 • Samfunnsengasjert, glad i dugnad, fotball, ski og livet elles.

 • - Vi vil gi gode offentlige omsorgstjenester, som er underlagt god styring og kontroll, uavhengig av den enkeltes økonomi. Vi arbeider for gode lavterskeltilbud innenfor psykiatri og andre helsetjenester. Torill bor i Ørskog, er 60 år, gift og har to barn. Hun er utdannet helsesekretær, og er ansatt ved den Interkommunale legevakten i Ørskog og på Helsestasjonen på Vestnes. Gi henne din stemme 9.september!

 • Trond er 61 år og bor i Brattvåg. - Kommunale tjenester skal være tilgjengelig der folk bur, og arbeide mot sentralisering. - styrke resursane og kompetansen I ungdomsskulen. Gi han din stemme 9.september!

 • Wivi-Ann Digernes


Fylkestinget

 • Line Hatmosø Hoem

 • Eg er født,oppvokst og bor fortsatt i Ulsteinvik på Sunnmøre. Jobbar i Ulstein Group som skipselektrikker og lærlingeansvarleg. Stortrives fortsatt med det etter 34 år:) Har vore hovedtillitsvalt i ElogIt forbundet i Ulstein Elektro og sit no i Kommunestyret for AP i Ulstein og på fylkestinget i M&R. Mi hjertesak er sjølvsagt den Maritime klynga her på Nordvestlandet som er unik.. Ellers er eg særdeles opptatt av "gråsone barna" skal få gode og værdige læringsforhold i skulen. Toleranse,rettferd og respekt er verdiar eg set høgt..

 • - Arbeiderpartiet har vært både arkitekt og byggeleder av verdens beste land å bo i. Det handler om å stå sammen om noen kjerneverdier. At viktige saker løses best sammen. I fellesskap. Eva bor på Nørvøy, er ordfører i Ålesund Kommune og leder i Fellesnemnda for Nye Ålesund kommune. Hun har som mål å styrke byen og bygdene som attraktive og levende, med et urbant sentrum, og å bidra til videreutvikling og vekst i Ålesundsregionen.

 • Når eg stille som ordførarkandidat i Haram Arbeidarparti til valet i 2023, gjer eg fordi eg tek kommunedelinga på alvor. Å vere aktiv i å sikre ein god start, i HEILE kommunen, er hovudmotivasjonen min. Det skal vere godt å bu i HEILE Haram, og det er viktig å ta folket med på råd når vi no skal vedta politikk. Vi har sjølvsagt eit sosialdemokratisk fundament, som skal sikre sterke velferdstenester for alle. Det er viktig for meg, at alle skal ha det godt i kommunen vår. Sterke fellesskap og levande bygder kor folk kjenner på at dei faktisk når fram til kommunestyret. Om du ønsker ein ordførar som vil ta alle med på laget, så er eg kanskje din ordførarkandidat? Berre husk å bruke stemma di.

 • - Arbeiderpartiet står for fellesskapsløsninger der alle skal få like muligheter uansett bakgrunn og status. Arbeiderpartiet er forkjemper for trygge arbeidsplasser og kollektive løsninger som gir arbeidstakere forutsigbare lønns- og arbeidsforhold. Arbeiderpartiet vil sørge for at alle får tilgang til like helsetjenester og sørge for en trygg alderdom for alle uansett hvem du er og hvilken økonomi du har. Derfor er Arbeiderpartiet mitt parti. Jack Narve er 56 år og bor på Ellingsøya. Han arbeider som foreningsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, er gift og har tre barn og fire barnebarn. Jack Narve er opptatt av å få kontroll over økonomien i Ålesund kommune, slik at innbyggerne kan få den service og de tjenestene de har behov for.

 • Jeg er ei engasjert dame fra Sunndalsøra, og er spesielt opptatt av industripolitikk, landbruk og helse og omsorg. Særlig er eldreomsorg, psykisk helse for barn og unge, samt rusomsorg politikkområder jeg brenner for. Solidaritet, rettferdig fordeling og like muligheter for alle er grunnverdier jeg deler med Arbeiderpartiet. Dette er også de verdiene som driver mitt politiske engasjement. Tove-Lise har vært ordfører i Sunndal, møtt en periode fast på Stortinget og i den siste perioden møtt en del som 1.vara og hun er i tillegg gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Møre og Romsdal.


Styret