Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Arbeiderparti har gjort følgende enstemmige vedtak vedrørende sykehussituasjonen i Møre og Romsdal i forbindelse med behandling i Stortinget av nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023:

Møre og Romsdal Arbeiderparti står klart fast på tidligere vedtak om fellessykehus for Nordmøre og Romsdal og legger til grunn at bygging skjer med de funksjoner og den fremdrift som er planlagt. MRAP krever opprettholdelse av begge fødeavdelingene i Kristiansund og Molde fram til SNR står ferdig. Møre og Romsdal Arbeiderparti ser bekymringen for tryggheten til fødende kvinner i fylket med lang reisevei, og støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessykehuset står ferdig. Det er en klar forutsetning at dette skjer innenfor forsvarlige faglige og økonomiske rammer, og at det ikke går på bekostning av det øvrige spesialisthelsetilbudet i fylket. 

Møre og Romsdal Arbeiderparti krever derfor at regjeringen øker bevilgningene til helseforetakene. Vi er positiv til at Arbeiderpartiet i sine alternative forslag til statsbudsjett foreslår økte bevilgninger til helseforetakene, og vil arbeide for at dette videreføres og styrkes ytterligere i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil bygge sterke lokalsamfunn over hele landet.